תנאי שימוש

   כללי

1.1    תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתר www.simtlv.co.il (להלן: "האתר"). למען הסר ספק, המונח "האתר" מתייחס לאתר על כל חלקיו ולתוכן האתר מכל סוג ומין שהוא, לרבות כל המידע והתוכן הכלול באתר, בין אם הוא גלוי למשתמשים ובין אם לאו. כמו כן, המונח "האתר" יתייחס גם לחלקים של האתר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות כתובות אחרות ושמות מתחם דומים. 

1.2    השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש, כלשונם ובמלואם, ומהווה הסכמה בהתנהגות לתנאי השימוש. המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה. 

1.3    האתר מנוהל ומופעל על-ידי SIMTLV ישראל.

1.4    תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין SIMTLV לבין כל גולש/ת, צופה, משתמש/ת באתר או במידע המצוי בו ו/או מקבל/ת מידע ו/או שירות המפורסם באתר, במישרין או בעקיפין (להלן: "המשתמש/ת" או "המשתמשים").

1.5    תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר. כמו כן תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.6    בתנאי השימוש המונחים "מידע" או "תוכן" או "תכנים" כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי (audio visual) או כל שילוב ביניהם וכן עיצוב, עיבוד, עריכה, הפצה ודרך הצגתם של התכנים לרבות (אך לא רק): תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, הדמיה, סרטון, קובץ קולי וכן כל אובייקט, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, טופס אלקטרוני, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן סמל וצלמית (icon).

1.7    כל התייחסות לחלק מן האתר מתייחסת לכל חלק מסוים מתוכן האתר, לרבות כל עמוד באתר או חלק מעמוד, או לכל אובייקט, תכונה, אפשרות, אפליקציה או חלק אחר של האתר, כפי שיהיה מעת לעת.

1.8    בתנאי שימוש זה "מחשב" – לרבות כל מתקן או אמצעי המאפשר גישה לתכנים באמצעות רשת האינטרנט, כגון: טלפון חכם ("סמארטפון"), מחשב לוח (tablet) וכד'.

1.9    תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

 1.    התכנים באתר והמידע המוצג בו

2.1    האתר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצעים למשתמשים כמו שהם.

2.2    SIMTLV עושה מאמצים כדי שהמידע הכלול באתר יהיה מדויק ומעודכן ואולם יתכן ותכנים מסוימים אינם שלמים ו/או ייתכן ונפלו טעויות טכניות ואחרות בתוכן מסוים, לרבות ברכיבי תוכנה. SIMTLV לא תישא באחריות לנזק, הוצאה ו/או אובדן שיגרמו למשתמשים עקב טעויות ו/או אי דיוקים במידע כאמור.

2.3    ידוע למשתמש ומוסכם עליו, כי הגישה לחלקים מן האתר עשויה להיות מותנה ו/או מושפעת מהתקנת רכיבי חומרה תוכנה במחשבו, לרבות דפדפנים מסוימים ותוספים לאותם דפדפנים. המשתמש אחראי לברר ולהתקין כל רכיב תוכנה שיידרש לצורך השימוש באתר, על חשבונו ואחריותו. SIMTLV אינה אחראית לרכיבי תוכנה אלה ולכל פגם בהם, ולכל טעות או אי התאמה בהצגת התכנים הנובעת מרכיבי התוכנה, מהתקנתם או מאי התקנתם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגישה לאתר ולתכנים והצגתם עשויה להשתנות בהתאם לתכונות החומרה, מערכת ההפעלה והתוכנה שבמחשב המשתמש ולהגדרותיהם. SIMTLV אינה מתחייבת כי התכנים יוצגו בצורה מלאה ו/או זהה ו/או תקינה במחשבים שונים.

2.4    SIMTLV מבהירה כי המידע המוצג באתר אינו מהווה המלצה, חוות דעת, יעוץ ו/או הצעה לרכישת מוצר ו/או יחידה בפרויקט כלשהו או למתן שירות וכל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש וSIMTLV לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו. אין לSIMTLV כל אחריות בגין תכנים מסוימים שמקורם בצדדים שלישיים ואין SIMTLV ערבה למידת הדיוק של תכנים אלה.

2.5    אין בתשדורת מידע לאתר או ממנו כדי ליצור בין המשתמש לבין SIMTLV יחסים משפטיים כלשהם, למעט חובותיו המשפטיות של המשתמש כמפורט בתקנון זה. זכויות הצדדים הן אלו המפורטות בתנאי שימוש אלו, ואין בשימוש באתר או בתשדורת כאמור כדי להקנות כל זכויות נוספות. 

2.6    ככל שמוצגים באתר מחירים של יחידות, נכסים או שירותים, המחירים המוצגים באתר הם מחירים מינימליים ("החל מ-") לאותו סוג יחידה, נכס או שירות, ואינם כוללים בהכרח כל תוספת, אביזר, או שירות משלים, אשר עשוי להיות קשור אליהם. SIMTLV שומרת על זכותה לעדכן או לתקן את המחירים.

2.7    ככל שבאתר מוצגים תמונות ו/או הדמיותיהם של מוצרים שונים – אלה מוצגים באתר לצורכי המחשה בלבד, הן אינן זהות בהכרח למוצר והמשתמש אינו יכול להסתמך עליהן.

2.8    SIMTLV רשאית להגביל את הגישה לאתר או לחלקים ממנו לסוגי משתמשים שונים ו/או ללקוחותיה ו/או לחלקם ו/או להתנות את הגישה אליהם למשתמשים שירשמו באתר או שיאשרו את הסכמתם לתנאים מיוחדים מסוימים.

 1.    זכויות יוצרים

3.1    האתר בכללותו והמידע המופיע בו, לרבות תוכנו (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – גם עיצובו, יישומי התוכנה שבו, השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בו או גלום בו), הינם קניינה הבלעדי של SIMTLV או של צדדים שלישיים שהתירו לSIMTLV להשתמש בהם והם מוגנים על ידי הדין, לרבות חוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הזכויות בכל סימן מסחר של SIMTLV יוותרו בבעלותה הבלעדית והמשתמשים אינם רשאים לעשות בו כל שימוש. 

3.2    המשתמש מתחייב לנהוג על פי הדינים והאמנות הנ"ל ונאסר עליו לגרום לכל שינוי או סילוף במידע, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור או להשכיר כל חלק מן המידע הכלול באתר ו/או לעשות שימוש בשמות ובסימנים המסחריים המוצגים באתר, ללא הסכמתה של SIMTLV בכתב ומראש.

 1.    קישורים לאתרים אחרים (Links)

באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי SIMTLV (להלן: "קישורים"). הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין לSIMTLV שליטה על אתרים אלה ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים באתר כדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. SIMTLV אינה מתחייבת לתקינות הקישורים או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. SIMTLV רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

 1.    כפיפות למדיניות הפרטיות

SIMTLV מייחסת חשיבות רבה לשמירה על פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות של SIMTLV מפורטת באתר זה והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת, מומלץ למשתמש לחזור ולקרוא את מסמך המדיניות מפעם לפעם. השימוש באתר מהווה אף הסכמה למדיניות הפרטיות.

 1.    חובות המשתמש

6.1    המשתמש מתחייב שלא לבצע פעולות באתר העלולות להגביל או למנוע מאחרים שימוש באתר, ושלא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין, לרבות כל שינוי או מחיקה של מידע או תוכן.

6.2    המשתמש מתחייב שלא לבצע על פעולה המהווה זיוף, התחזות, הטעיה או הונאה.

6.3    המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או תוכן אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא, בלי הרשאה מפורשת מראש מSIMTLV.

6.4    המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ובתוכן שבאתר, או בכל חלק מהם.

6.5    המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את SIMTLV מיד עם דרישתה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שתגרם לSIMTLV בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעת משימוש באתר, לרבות כל פעולה המנוגדת לתנאי שימוש אלה או להוראות כל דין ולרבות בגין כל תוכן מפר שהמשתמש יפרסם באתר. 

6.6    המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של SIMTLV, במקרים בהם SIMTLV תחשוש כי השימוש של המשתמש אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, תהא SIMTLV רשאית לבצע כל פעולה אשר תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ועל זכויות משתמשים אחרים ובין היתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר ולתעד ו/או להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר. כן מובהר, כי SIMTLV עשויה להעביר פרטים לגבי זהות המשתמש ולגבי פעולות שביצע באתר לצדדים שלישיים, לרבות במקרה שבו הצדדים השלישיים יוכיחו, להנחת דעתה של SIMTLV, כי הינם נפגעים מפעילותו המפרה של

המשתמש.

6.7    ככל שהמשתמש קיבל סיסמא או קוד גישה או הרשאה לצורך השימוש באתר או בכל חלק שלו, הוא מתחייב שלא לגלות את הסיסמא או קוד הגישה לכל אדם אחר ולא לאפשר לכל אדם אחר לעשות בהם או בהרשאה שימוש. המשתמש יהיה אחראי לכל שימוש שיעשה תוך שימוש בסיסמא, בקוד הגישה או בהרשאה שלו.

 1.    פרסום תכנים באתר על ידי משתמשים

7.1    באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים אלה מתפרסמים בחלקי האתר המיועדים לכך, כדוגמת קהילות, קבוצות דיון (פורומים) ותגובות (טוק-בקים).

7.2    SIMTLV מעודדת את חופש הביטוי ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה של המשתמשים. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני וכדי למנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפני משתמשים להתבטא באתר, רשאית SIMTLV לבדוק תכנים אלו לפני פרסומם באתר ואף לאחר פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה כדי לנסות למנוע פרסום דברי נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח, לשון הרע וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם ו/או שאינם עולים בקנה אחד עם תנאי השימוש או עם אופיו ומטרותיו של האתר. בבדיקות אלו, SIMTLV רשאית להפעיל שיקול דעת, שאינו בהכרח משפטי.

7.3    התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של SIMTLV והם אינם מבטאים את עמדת SIMTLV או דעתה, ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. לפיכך SIMTLV אינה נושאת באחריות לגבי תכנים שמעלים משתמשים והיא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. האחריות הבלעדית לתכנים כאמור ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסר אותם לפרסום. 

7.4    המשתמשים באתר מתבקשים להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים אחרים באתר. על המשתמש באתר לזכור כי המידע המוצג באתר אינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים מקום שהתייעצות כזו נדרשת.

7.5    בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. על המשתמש להקפיד שתכנים אלה יהיו חוקיים. בין השאר ולשם הדוגמא בלבד נאסר על משתמש לפרסם באתר את התכנים הבאים (להלן: "תוכן מפר"):

 •    כל תוכן הידוע למשתמש כי הוא שקרי, מטעה או מסולף או עלול להטעות אנשים אחרים;
 •    כל תוכן העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק;
 •    כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם כלשהו, או הפוגע בפרטיותו, בשמו הטוב או בסודות מסחריים שלו;
 •    כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 •    כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני;
 •    כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עמם;
 •    כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 •    כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי כלכלי; 
 •    כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני סחר;
 •    תוכן שיווקי או פרסומי מטעם המשתמש הנועד לקדם את ענייניו או מי מטעמו;
 •    כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), רוגלה (spyware) וכד', לרבות תכונות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), Adware וכיו"ב;
 •    סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה;
 •    כל תוכן בעל אופי פרסומי מסחרי, אשר לא ניתנה הרשאה מפורשת מראש של SIMTLV לפרסומו;
 •    כל תוכן שהגישה אליו חסומה (באמצעות סיסמא וכיו"ב) או שאינה חופשית לכל משתמשי האינטרנט או שהינה כרוכה בתשלום או ברישום. 
 •    כל תוכן העלול להקים אחריות משפטית ו/או בסיס לתביעה או אחריות אזרחית כנגד המפרסם ו/או כל אדם אחר;
 •    כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט;
 •    כל חומר הפוגע או עלול לפגוע בSIMTLV.

7.6    SIMTLV רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסר משתמש לפרסום, בכל עת שתמצא – בין ביוזמתה ובין לפי פניית אדם אחר – כי התוכן הינו תוכן מפר או עלול לפגוע בשירותים הניתנים על ידי SIMTLV ו/או במשתמשיו, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של SIMTLV. הוראות אלה מוסיפות על זכויות SIMTLV לפי כל דין. כן רשאית SIMTLV להסיר כל תוכן מפר כאמור ו/או לחסום את הגישה אליו. מובהר, כי SIMTLV אינה חייבת לבצע כל פעולה אקטיבית לצורך איתור ו/או סינון של חומר מפר.

7.7    המשתמש מעניק לSIMTLV זכות שימוש לא בלעדית, ללא תמורה ובלתי מוגבלת בזמן, בכל תוכן שהמשתמש בחר להעלות לאתר, והוא מוותר על כל טענה או תביעה כלפי SIMTLV ולכל זכות כספית או אחרת כלפיה, בגין כל שימוש שתעשה בתוכן שהעלה לאתר.

 1.    תנאים מיוחדים ללקוחות SIMTLV שנרשמו לשימוש בחלקים ייעודיים באתר

8.1    ייתכן שהאתר כולל ו/או יכלול בעתיד חלקים ו/או תכונות ייעודיים, המיועדים לשימוש של לקוחות של SIMTLV, אשר רכשו ממנה מוצרים, ואשר יאפשר ללקוחות כאמור מידע ו/או תכונות רלבנטיים, בכפוף לשיקולה הבלעדי של SIMTLV (להלן: "אתר הלקוחות").

 1.    הגבלת אחריות

9.1    השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. SIMTLV אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. SIMTLV לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. SIMTLV אינה אחראית לכל נזק לרבות בשל נגיף-מחשב ("וירוס"), תכונות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים (Worms) , ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), רוגלות או יישומי תוכנה למיניהם לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גלישה

או שימוש באתר ובכלל זאת, בשל הורדת מידע המאתר.

9.2    המשתמש מודע כי אין SIMTLV יכולה לפקח על כל מידע והודעה המועלים, אם יועלו ויוצגו באתר, על ידי משתמשים אחרים, והיא אינה אחראית לכל פרסום של צדדים שלישיים כאמור. 

 1.    הוראות שונות

10.1    SIMTLV רשאית בכל עת להכניס שינויים באתר, להסיר כל חלק מהאתר ולהוסיף לו, מעת לעת, על-ידי עדכון האתר, וכן להפסיק ולהתחיל את פעילות האתר, לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של SIMTLV וללא התראה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי SIMTLV בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, SIMTLV אינה מחויבת לשמור את המידע והתוכן של האתר, בין אם מקורו באתר ובין אם מקורו במשתמשים או צדדים אחרים, והיא רשאית למחקו.

10.2    במידה ויקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש ישארו בתוקפם.

10.3    SIMTLV רשאית להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד SIMTLV לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.

10.4    המשתמש אינו רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, או כל חשבון או הרשאה שיינתנו לו לאתר או לכל חלק ממנו.

10.5    כל הפעילות באתר וכל הקשור והכרוך בה, לרבות תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ולתנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל. 

10.6    SIMTLV שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי השימוש בכל עת, לפי שיקול דעתה, וללא התראה מוקדמת וכל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר, במסגרת תנאי השימוש, אלא אם נקבע אחרת. באחריות המשתמש/ת לבדוק ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.

10.7    כל שאלה או בעיה הקשורה לאתר או לתנאי השימוש בו וכן בכל הצעה לשיפור או המלצה יש להפנות ל: [email protected]

10.8    שימושו של המשתמש באתר מהווה הצהרה ואישור מטעמו, כי קרא את תקנון זה, הבין את תוכנו, והסכים להוראותיו. המשתמש מוותר בזה מראש ולא יהיה רשאי לבוא בכל טענה ו/או דרישה כנגד SIMTLV או מי מטעמה ביחס לנושאים המוסדרים בתקנון זה.

11.אספקה והחזרת מוצרים

מדיניות החזרת המוצרים/שירותים באתר כפופה לחוק להגנת הצרכן במדינת ישראל:

בכל תשלום שהוא יקבל הלקוח את השירות/מוצר אותו רכש באתר בהתאם לתנאים ולכללים המפורסמים באתר ובדף בו מבוצעת הרכישה בפרט.

היה ויבצע הלקוח תשלום בעבור רכישת מוצר/שירות כלשהו באתר ומסיבה כלשהי לא קיבל אותו בהתאם לתנאים ולכללים המופיעים באתר,יזוכה הלקוח בעבור תשלום זה זיכוי מלא.

הלקוח רשאי לבטל עסקה עד 14 יום מיום ביצוע התשלום ולקבל את מלוא כספו חזרה.

הלקוח יהיה רשאי להחזיר כל מוצר/שירות אותו רכש עד 14 יום מיום קבלתו ולקבל את כספו חזרה (בתנאי שהמוצר נשלח באריזתו,במצב תקין ובתנאי שלא נעשה בו שימוש).

בית העסק יהיה רשאי לקזז עד 5% או 100 ש״ח מסכום העסקה המקורי, אלא אם כן הסיבה לביטול העסקה היא עקב תקלה/פגם כלשהו במוצר.

בית העסק אינו מחויב לזכות את הלקוח בגין הוצאות משלוח המוצר חזרה.

12.ביטול עסקה

12.1 ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לSIMTLV – simtlv בלבד באמצעות דף צור קשר באתר ו/או דרך דף ביטול עסקה – לחץ כאן למעבר.

12.2 לא ינתן החזר כספי לביטול שבוצע לאחר תאריך הפעלת הכרטיס מכל סיבה.

12.3 לא ניתן לבטל הזמנה של eSIM (סים וירטואלי) לאחר קבלת הקוד לסריקה גם במקרים שתאריך הפעלה מאוחר יותר.
כל ביטול הזמנה של eSIM במצב שהמכשיר לא תומך (רשימת המכשירים התומכים מופיעה בכל עמוד מוצר של eSIM ועל הלקוח לוודא שבהגדרות המכשיר יש את האפשרות להוסיף תוכנית סלולרית) לשיקול דעתו הבלעדית של בית העסק ובנוסף ראשי בית העסק לגבות דמי ביטול של 25 ש״ח לכל eSIM.
במקרה של הזמנה עתידית – לאחר 14 ימי עסקים מרגע ההזמנה ניתן לקבל זיכוי לשימוש עתידי בלבד וזאת בתנאי שהקוד לא נסרק / התקבל .

12.4 במקרה של ביטול עסקה לאחר שההזמנה הגיעה ומוכנה לאיסוף בלוקר בכניסה לנתב״ג/בנקודות האיסוף הנוספות יתווספו דמי ביטול של 25 ש״ח לכל מנוי.

12.5 במקרה שהוגדר והתקבל המספר הישראלי להזמנה , ההזמנה לא ניתנת לביטול.

12.6 במקרה שהתקבל המספר המקומי (אמריקאי/אנגלי) ההזמנה לא ניתנת לביטול.

12.7 במקרה של ביטול לאחר שהמשלוח הועבר לחברת המשלוחים / לדואר – לא ינתן זיכוי עבור עלויות המשלוח הלוך חזור.

12.8 טעינה חוזרת לא ניתנת כלל לביטול מרגע ביצוע התשלום.

 1. פנייה ללקוחות באמצעים דיגיטליים 

13.1 בעת ביצוע הזמנה נותן הלקוח את הסכמתו לפנייה מנציגי SIMTLV באמצעים דיגיטליים שונים כגון מייל, וואטסאפ, טלפון, SMS וכיוצא באלה וזאת בהתאם לס' 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב 1982. 

13.2 ייתכן כי בעקבות כניסה לאתר יתחיל הלקוח להתקל בפרסומות ברשתות החברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם וגוגל וזאת בעקבות שיטת התאמת הפרסומות בחברות אלו, יובהר כי אין לSIMTLV כל שליטה או החלטה בנושא.

 1. תעבורת נתונים,קליטה שיחות,הודעות ,נפח גלישה,מספרים מקומיים ומספר ישראלי בחו״ל –
  
חבילות הסלולר כוללות שיחות,הודעות ונפח גלישה כמפורמט בתוכניות.
קליטת הסלולר תלויה בגורמים שונים לרבות כיסוי הרשת (מפת הכיסוי ניתנת לצפיה בקלות לבדיקת הכיסוי במיקום המבוקש) זמינותה והעומסים בה בנוסף יש לקחת בחשבון את תמיכת המכשיר ואת רמת המשדר והמקלט שלו.יחד עם זאת לחברת SIMTLV אין את השליטה על הקליטה המתקבלת בכל נקודה וזאת שמורה לחברת הסלולר (המפעיל) באותה נקודה.כידוע קליטת הסלולר מתקבלת מהאתר (תחנת הבסיס שמכילה את האנטנה) הקרובה ביותר או הפנויה ביותר מבחינת עומסים,הרשת והמכשיר מבצעים את המעבר (ניוד) בין האתרים השונים בצורה עצמאית ואוטמטית.
קצב העברת הנתונים אינו קבוע והוא תלוי בגורמים שונים לרבות כיסוי הרשת וזמינותה , העומסים בה סוג ותמיכת המכשיר , מפעיל הסלולר מבצע את מירב המאמצים להענקת קצב העברת נתונים מקסימלי בכל רגע נתון.קצב העברת הנתונים יואט ברגע שנפח הגלישה המוגדר נגמר.
נפח הגלישה מוגדר בחיוב מחזורי ומשתנה מתוכנית לתוכנית ומלקוח ללקוח יחד עם זאת SIMTLV מעניקה את נפח הגלישה ללקוח בדיוק כפי שפורט בעמוד החבילה,במידה והלקוח מתקרב לניצול נפח הגלישה המקסימלי שהוגדר בקצב העברת הנתונים המקסימלי שניתן לקבל בהתאם לתוכנית ולתנאי השטח והעומסים ברשת תבוצע הגדלה או העברה לתוכנית חדשה ללא כל תשלום נוסף מצד הלקוח על מנת להעניק את חווית המשתמש הגבוהה ביותר ויחד עם זאת לספק את מלוא נפח הגלישה.
לעיתים מספר הטלפון המקומי עלול להשתנות בכל שלב תוכלו לבדוק מה מספר הטלפון המקומי שלכם מול שירות הלקוחות של האתר , האתר או מפעיל הסלולר ראשים בכל עת להחליף את מספר הטלפון המקומי שהוקצה לכם,בנוסף האתר או מפעיל הסלולר יוכל להקצאות את המספר שלכם ללקוח אחר.
אין אפשרות לשמור על מספר הטלפון לאחר פקיעת החבילה,במידה ויש דרישה יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות שינסה לעזור בכל דרך אפשרית.
הלקוח יוכל להתעדכן בכל עת מול שירות הלקוחות או באמצעות המכשיר הנייד שברשותו בצריכת הנתונים שהגיע אליה במחזור החיוב הנוכחי.
בתוכניות שמעל 30 ימים מחזור החיוב עשוי להיות שונה מתאריך הפעלת הסים,לעיתים תקף לתוכניות שקטנות מ-30 ימים.במידה ואינכם בטוחים שמכשיר הסלולר שלכם יעבוד עם מפעיל הרשת בחו״ל תוכלו ליצור קשר בקלות עם שירות הלקוחות שלנו שיבצעו עבורכם את הבדיקה.במידה ושירות הלקוחות משיב מכשירכם תומך את כרטיס הסים ואת המפעיל המבוקש ואין זה המצב בפועל יבוצע החזר כספי על סכום החבילה או זיכוי לרכישה הבאה.האתר עושה את מירב המאמצים להבטיח את הקליטה הטובה ביותר בחו״ל מתוך דגש על חשיבות הנושא במיוחד בדור שלנו.

  שימוש במספר ישראלי בחו״ל -
האתר מציע מספר ישראלי לשימוש בחו״ל לחסכון כספי ביצירת קשר עם טלפונים ניידים ונייחים בארץ.
  בעזרת קבלת מספר הטלפון הישראלי תוכלו לשמור על קשר רציף עם הארץ ולקבל שיחות ללא הגבלה אליכם לחו״ל ישירות למספר הישראלי שלכם,לטובת כך יש לבצע הפניית שיחות (העברת שיחות) עוד מהארץ וטרם הטיסה.
שימו לב-
  לקוחות גולן טלקום נדרשים לעדכן על כך את שירות הלקוחות שלנו לקבלת מספר נייח להעברת שיחות ולא נייד כיוון שחברת גולן טלקום לא יכולה לבצע הפניית שיחות למספר נייד.

  את המספר הישראלי מקבלים יום לפני תאריך ההפעלה שנבחר עבור כל כרטיס סים בהתאם ,
  המספר הישראלי פועל על גבי אפליקצייה יעודית שפועל על בסיס הרשת הסלולרית באמצעות תעבורת נתונים,במידה ותסיימו את נפח הגלישה לפני סיום תוקף החבילה המספר ישראלי עדיין יעמוד לרשתוכם אך רק בעת חיבור לרשת נתונים(חיבור אינטרנטי).
את המספר הישראלי תקבלו כולל הוראות מלאות במידה ויש נושא לא ברור בהוראות ההפעלה והשימוש במספר הישראלי תוכלו ליצור קשר מול שירות הלקוחות ונשמח לסייע.
  המספר הישראלי מוקצה לנסיעה בהתאם לתאריכי ההזמנה ולא ניתן לשימוש חוזר לאחר מכן.
  ביצוע הפניית שיחות אל המספר הישראלי שמוקצה על ידי המערכת לא באחריותנו ,מבוצע באחריות הלקוח בלבד.כל תקלה טכנית היא מול שירות הלקוחות של המפעיל הסלולרי שלכם בארץ.יש לוודא שהסים הישראלי לא פועל במכשיר לכל אורך השהות בחו״ל כדי למנוע חיובים מצד הספק.השירות מוצע ללקוחות כהמלצה.
  מספרים מקומיים – במקרה שרשם המספרים/ הספק חוסם משימוש את המספר מכל טענה החברה תסייע בקבלת מספר חלופי חדש ללא עלות ובכל ניסיון לשמירה על המספר הקיים ככל שיתאפשר.
  דגש על בחירת תאריך ההפעלה והליך הפעלת הכרטיס לכרטיסי סים אמריקאים – 
  ההפעלה לרוב מתבצעת לפי שעון קליפורניה ב-01:00 בלילה,יכולים להיות עיכובים עקב עומסים ותקלות במערכת.במידה ואתם נוחתים מוקדם – לפני 06:00 בבוקר מומלץ לבקש תאריך הפעלה יום קודם לכן.פניות לשירות הלקוחות בנושא תמיכה טכנית -האתר מתחייב לספק שירות לקוחות בכל ימות השבוע בין השעות 09:00-23:00 , שירות הלקוחות ינתן באמצעות ה-Whatsapp במספר 0559664751.
בפניה לשירות הלקוחות יש לציין מספר הזמנה ובמידה והוזמנו מספר כרטיסי סים יש לציין את המספר הסיראלי של כרטיס הסים.


 2. לצורך תמיכה יש לספק לצוות התמיכה של האתר את המידע המבוקש בדיוק ככל שניתן כדי שצוות התמיכה יוכל להתמקד בתקלה – לעיתים רחוקות יכולות להיות תקלות שזמן התפעול שלהם לוקח עד 36 שעות.
  במקרה של תקלה במספר הישראלי/המקומי שסופק נציע מספר חלופי למניעת פגיעה ברצף השימוש.
  במידה ויש קושי בהתחברות ראשונית – יש ליצור קשר עם התמיכה הטכנית לטיפול מיידי ישירות ב – Whatsapp במספר 055-966-4751.

 3. במקרה של כל תקלה טכנית יש לפנות אך ורק לתמיכת האתר.
  במידה ואין באפשרותכם ליצור קשר ב-Whatsapp תוכלו לשלוח מייל אל הכתובת -‪. orders‪@simtlv‪.co‪.il 
  לתשומת לב כלל הלקוחות :
  חל איסור לבצע שינויים בכרטיס ה-SIM.
  אין לפעול בדרך שעלולה לגרום להפרעות ברשת.
  אין להשתמש בשירותים למטרות בלתי חוקיות או באופן העלול לגרום מטרד או הפרעה.
מעבר על הוראות אלה עלולה לגרום לניתוק מיידי של המנוי מהרשת ולהפסקת השירות באופן מיידי.
  כל שימוש בסים הישראלי הוא באחריות הלקוח בלבד,האתר לא ישא בעלויות השונות על שימוש בסים הישראלי בחו״ל. 
  אין להכניס את הסים למכשיר לפני תאריך ההפעלה.

 4. הוראות הפעלה –
  באם לקוח נדרש להדרכה ו/או הוראות הפעלה, יש לפנות אלינו באמצעים הדיגיטליים הפרוסים לפניו באתר.